Política de Qualitat

La Direcció General de ZIO ENGINY SOLUCIONS TÈCNIQUES estableix i difon la present Política de la Qualitat per tal de consolidar i millorar el Sistema Gestió de la Qualitat en tots els nivells de l’organització.

Aquesta política s’estableix per al següent propòsit, context i activitats:

Execució d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió i Alta Tensió, Climatització, Aigua, Gas i Contra Incendis (Sistemes de Detecció i Alarma, Sistemes d’Abastament d’Aigua Contra Incendis, Sistemes Hidrants contra Incendis, Boques d’Incendis Equipades, Sistemes de Columna Seca, Sistemes Fixes d’Extinció per Ruixadors Automàtics, Sistemes Fixes d’Extinció d’Aigua Polvoritzada, Sistemes Fixes d’Extinció per Aigua Nebulitzada, Sistemes Fixes d’Extinció per Escuma Física, Sistemes Fixes d’Extinció per Pols, Sistemes Fixes d’Extinció per Agents Extintors Gasosos, Sistemes Fixes d’Extinció per Aerosols Condensats, Sistemes per al Control de Fums i de Calor i Sistemes de Senyalització Luminescent).

Manteniment d’Instal·lacions de Baixa Tensió, Alta Tensió, Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis i Protecció Contra Incendis (Sistemes de Detecció i Alarma, Sistemes d’Abastament d’Aigua contra Incendis, Sistemes Hidrants contra Incendis, Boques d’Incendis Equipades, Sistemes de Columna Seca, Sistemes Fixes d’Extinció per Ruixadors Automàtics, Sistemes Fixes d’Extinció d’Aigua Polvoritzada, Sistemes Fixes d’Extinció per Aigua Nebulitzada, Sistemes Fixes d’Extinció per Escuma Física, Sistemes Fixes d’Extinció per Pols, Sistemes Fixes d’Extinció per Agents Extintors Gasosos, Sistemes Fixes d’Extinció per Aerosols Condensats, Sistemes per al Control de Fums i de Calor i Sistemes de Senyalització Luminescent).»

 

ZIO ENGINY SOLUCIONS TÈCNIQUES adopta els següents compromisos, que donen suport a la Direcció Estratègica de l’organització:

– Assegurar que els processos mantenen l’enfocament per aconseguir els resultats previstos, especialment pel que fa a la Satisfacció dels Clients.

– Reduir la No Qualitat als valors mínims per evitar riscos i amenaces i poder prevenir i reduir els efectes no desitjats.

– Garantir el compliment de tots els requisits aplicables, tant els especificats pel client i els legals i reglamentaris com aquells considerats necessaris.

– Millorar contínuament l’eficàcia i eficiència de el Sistema de Gestió de Qualitat.

Per tot això, la Direcció General de ZIO ENGINY SOLUCIONS TÈCNIQUES es compromet a deixar la present Política de la Qualitat a disposició de totes aquelles parts interessades. Així mateix, s’ha d’assegurar la seva comunicació, enteniment i aplicació dins de la mateixa organització.

Abel Cruz Hernández

Direcció General

A Vilanova i la Geltrú, el 2 de març de 2020.